Kuplung- és fékfolyadék

Overly

>> PDF Adatlap Letöltés


ADATLAP

DOT 4 – a 165°C, illetve az annál magasabb forráspontú típusokhoz: SAE J1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT4

Gyártó/Terjesztő:

Összetétel / információk az összetevőkről

Poliglikol-éterek, glikol-éter, borát észter keveréke, oxidáció és korróziógátló anyagok hozzáadásával.

Veszélyes összetevők

Veszélyes összetevők Koncentráció Veszélyességi jel
Trietilén-glikol
CAS No: 143-22-6
EINECS No: 205-592-6
Maximum 20% XI R 36
Etilén-glikol
CAS No: 111-46-6
EINECS No: 203-872-2
Maximum 20% Xn R 22
Metil-di-glikol
CAS No: 111-77-3
EINICS No. 203-906-6
Maximum 5% Xn R 63

Veszélyek meghatározása:

1 Fizikai veszélyesség: nem kifejezhető

2. Egészségi veszélyesség: Egészségre enyhén veszélyes, lenyelve, belélegezve vagy bőrőn át. Az anyag és gőzei irritálják a szemet, a nyálkahártyát és a légutakat. A vele való érintkezés émelygést, fejfájást és hányást okozhat.

Elsősegélynyújtás:

1. Belélegzés esetén: a sérültet friss levegőre vinni, nyugodt körülményeket biztosítva

2. Szembe kerülés esetén: vízsugárral alaposan öblítsük ki a szemet

3. Bőrre jutás esetén: szennyezett ruházat cseréje, szennyezett felület szappanos vízzel történő lemosása

4. Lenyelés esetén: szájöblítés, vízitatás, hányatás és orvosi segítség

5. Orvosi beavatkozás: Jelentős expozíció esetén szükséges

Tűzvédelmi intézkedések:

1. Alkalmazható oltóanyag: hab, homok. Víz csak köd és spray formájában.

2. Nem alkalmazható oltóanyag: Víz, sugárban.

3. Különleges kockázat: nincs, de termikus bomlás esetén mérgező gázok keletkezhetnek.

4. Különleges védőfelszerelés: nem szükséges

5. Tűzveszélyességi osztály: B (OKI besorolás)

Intézkedések szabadba jutás esetén:

1. Személyre vonatkozó intézkedések: védőruházat viselése kötelező, elkerülni az anyaggal való érintkezést

2. Környezetvédelmi intézkedés: az anyag nem kerülhet élővizekbe, csatornába, ha azonban ez megtörtént, azonnal értesíteni az illetékes hatóságot.

3. Általános intézkedések: a kiömlött anyagot homokkal, illetve földdel fel kell itatni. Az érintett területet körül kell zárni nagy mennyiségű vízzel, nyílt lángot használni tilos.

Kezelés, tárolás:

1. Kezelés: nem igényel speciális kezelési utasítást

2. Tárolás: száraz, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk. Mivel a termék vízelszívó hatású, jó erősen lezárt tartályokban tároljuk. Ne tároljuk együtt ásványi olaj alapú folyadékokkal.

Egyéni expozíció/védelem ellenőrzése:

1. Expozíciós határértékek: a munkahelyi légtérben a szennyezőanyag megengedett koncentrációjára nincs előírás, de a gőzei nagy koncentrációban (1000 mg/m3 felett) a légzőszerveket irritálhatják.

2. Egyéni védőeszközök: általános védelmi, higiéniai intézkedések

Légzésvédelem: kerüljük a belégzést

Kéz védelem: védőkesztyű használatával

Szem védelem: védőszemüveg használatával

Bőr védelem: zárt munkaruházat, kézvédő krém

Egyéb  védőberendezések: szemmosó pohár, biztonsági zuhany

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

1. Szín – tiszta folyadék, általában színtelen
2. Illat – jellegzetes
3. Ph – 7.0-10.50
4. Forráspont – 260°C felett
5. Dermedéspont – -50°C alatt
6. Gyulladáspont – 100°C felett
7. Gyulladási hőmérséklet – 300°C felett
8. Gyulladáspont szabadtéren – nincs meghatározva
9. Sűrűség 20°C-on – 1.040-1.090 g/ml
10. Elegyíthetőség vízzel – korlátlan
11. Elosztási együttható Oktanol/Víz – kevesebb, mint 2.0
12. Viszkozitás 20°C-on – kb. 5-10 cSt
13. Páranyomás 20°C-on – kevesebb, mint 2 mbar
14. Gőzsűrűség – nincs meghatározva
15. Párolgáspont – elhanyagolható

Stabilitás és reakciókészség:

1. Általános információk: a készítmény stabil, normál körülmények között a bomlás nem jellemző.

2. Kerülendő körülmények: érintkezés erős oxidálószerekkel

Toxikológiai információ:

1. Szem kontakt: enyhe irritáló hatása lehet a szemre nézve, de nem minősíthető, mint szemirritáló

2. Bőr kontakt: nem minősíthető, mint bőrre irritáló anyag

3. A szervezetbe kerülve: kis mennyiségben veszélytelen, nagy mennyiségben azonban hányást, szédülést, rosszullétet, extrém esetekben azonban eszméletvesztést, kómába esést, esetleg halált is okozhat.

4. Belélegezve: az alacsony gőznyomás miatt veszélytelen

5. Hosszú távú mérgezés: nincs információ róla

Ökológiai információk:

A terméket élő vizekbe juttatni tilos. Magas koncentrációban veszélyt jelent a halakra (haltoxicitás: LC 50 95 óránál > 100 mb/l); biológiai akkumuláció nem várható, a termék PCB vegyületet nem tartalmaz, biológiailag bontható, de biológiai lebontás nélkül nem kerülhet élő vízbe.

Megsemmisítésre vonatkozó adatok:

A készítmény és a vele szennyezett csomagolóanyag a 102/1996 (VII.12 ) kormányrendelet és az EU 91/689/EEC rendelet szerint kezelendő.

Szállítási információk:

ADR/RID szerint nem veszélyes termék.

Az előírásokra vonatkozó információk:

1. Az EU besorolás szerint nem minősül veszélyes terméknek.

2. Helyi rendelkezések: a termék a 233-1996 (XII.26.) kormányrendelet és a végrehajtására kiadott 4/1997 ( II. 21) NM rendelet hatálya alá tartozik.

Egyéb információk:

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk alapján állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos szállítását és kezelését. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát.

Brake and clutch fluid

Navigáció